cien lewy
cien prawy
BHP BIH

ul. Bracławska 8

04-044 Warszawa

nip 521 171 47 85

mobile 604 556 043

www:
www.bhp-bih.pl

e-mail:
biuro@bhp-bih.pl

Partnerzy:
OUTSOURCING, CONSULTING, SZKOLENIA, KOMPLEKSOWE USŁUGI
 BHP  -  PPOŻ  -  OCHRONA ŚRODOWISKA

zapraszamy do współpracy


Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  •    szkolenia wstępne i okresowe oraz pierwsza pomoc przedmedyczna; w tym pełna dokumentacja szkoleniowa,
  •    ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  •    postępowania powypadkowe – ustalenie okoliczności przyczyn wypadku przy pracy i do z pracy,
  •    sprawozdania do Urzędu Statystycznego,
  •    zakładanie i prowadzenie  rejestrów: szkoleń, wypadków, chorób zawodowych czynników rakotwórczych i mutagennych, pomiarów środowiska pracy,
  •    przygotowanie norm-zarządzeń wewnątrzzakładowych np.: przydziału odzieży i obuwia ochronnego, środków ochrony osobistej,
  •    przygotowanie instrukcji stanowiskowych bhp oraz regulaminów pracy,
  •    audyty wewnętrzne, doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy,
  •    reprezentowanie pracodawcy przed organami nadzoru nad warunkami pracy.
Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  •    wyposażenie obiektów w znaki ewakuacyjne, ochrony przeciwpożarowej,
  •    wyposażanie w sprzęt ochrony przeciwpożarowej oraz jego konserwacja i legalizacja,
  •    pomiary ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
  •    pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego,
  •    - szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w tym:
    zagrożenia pożarowe występujące w obiekcie
    przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
    czynności i obowiązki pracowników w celu zapobiegania i w wypadku powstania pożaru
    obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego (praktyczny instruktarz obsługi).
•    - opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów,
Doradztwo w zakresie ochrony środowiska;
Ponadto oferujemy usługi konsultingowe w zakresie ochrony środowiska:
•    szkolenia z zakresu ochrony środowiska,
•    Operatów ochrony powietrza,
•    Operatów wodno – prawnych,
•    Pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
•    Programów gospodarki odpadami,
•    Planów gospodarki odpadami,
•    Informacji o ilości wytworzonych odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi,
•    Zezwoleń na transport i zbieranie odpadów,
•    Dokumentacji wnioskowej związanej z uzyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (raporty OOS),
•    Przeglądów ekologicznych,
•    Naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
•    Ocen oddziaływania elektrowni wiatrowych na awifaunę oraz chiropterofaunę.

2019 © Kopiowanie zabronione.
O firmie  |  Strona główna  |  Oferta  |  Kontakt  |  Linki